install_lvpService och installation

Vi servar de flesta typer av värmepumpar och de flesta förekommande fabrikat. Vänd dig till oss vid funderingar på service.

Vid installation är det viktigt att montören har rätt kunskap och utrustning för ett lyckat resultat. För att säkerhetställa detta har EU satt upp ett regelverk för certifiering av företag.

Enligt förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG ska varje EU-land ha ett certifieringssystem för installatörer av förnybar energi. Denna certifiering gäller enligt Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2.

Vi är utbildade, certifierade och följer detta.

Som certifierad installatör av förnybar energi ska vi bland annat ha kännedom om:

  • De färdigheter som behövs för att utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av den aktuella behörigheten och som motsvarar kundens behov av en väl fungerande och säker anläggning.
  • Installatören ska ha kunskap om att dimensionera och optimera anläggningarna efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el samt kunskap om att, vid inkoppling till befintligt värme- eller elsystem, bedöma de i systemen enskilda komponenternas dimensionering och effektivitet samt kunna bedöma reglersystemets funktionalitet.
  • Nationella och internationella regelverk och standarder
  • Miljöaspekter
  • Kostnads- och lönsamhetskalkyler

Läs mer hos Svenska Kyl&Värmepump Föreningen